Regulamin korzystania z platformy Team Meet Lean Tech
https://teammeet.leantech.com.pl/


§ 1
Definicje

1. Super Administrator – Super Administratorem usługi platformy Team Meet jest Lean Tech Robert Markowiak, który posiada pełne uprawnienia do zarządzania platformą Team Meet.

2. Platforma Team Meet - ogół systemu (infrastruktura wraz z oprogramowaniem), który przeznaczony jest do świadczenia usługi wideokonferencji i czatu  na rzecz zarejestrowanych i zaproszonych na spotkanie osób..

3. Użytkownik – osoba zarejestrowana, posiadająca konto umożliwiające korzystanie z platformy Team Meet.

4. Użytkownik tymczasowy– osoba zaproszona jako uczestnik spotkania poprzez adres e-mail korzystająca z platformy Team Meet której konto zostanie usunięte w okresie 24 h.

5. Usługa Team Meet  - usługa polegająca na udostępnieniu platformy w domenie https://teammeet.leantech.com.pl/

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które udostępnia z wykorzystaniem platformy Team Meet.

2. Zabrania się wykorzystywania platformy Team Meet do:

a. działań niezgodnych z prawem

b. działania na szkodę użytkowników platformy i właściciela platformy Team Meet

c. świadczenia usług komercyjnych

3. Zabrania się umieszczania na platformie Team Meet skryptów, które:

a. powodują nadmierne obciążenie systemu (np. poprzez błędy programistyczne)

b. naruszają stabilność bądź bezpieczeństwo platformy Team Meet

§ 3
Czynności zabronione

1. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników, a także udostępnianie własnego konta innym użytkownikom lub osobom postronnym.

2. Zabrania się użytkownikom działań mogących skutkować:

a. zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich przechowywanych

b. utrudnieniami w korzystaniu z platformy przez innych użytkowników

c. naruszeniem prywatności innych użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody.

3. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane bądź usuwane przez administratora, w przypadku, gdy zostaną one uznane za niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

4. W materiałach oraz wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.

§ 4
Konto Użytkownika

1. Dostęp do platformy Team Meet możliwy jest poprzez konto super administratora, użytkownika zarejesrtowanego lub użytkownika tymczasowego. Korzystając z Team Meet, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

2. Użytkownik zobowiązany jest do chronienia haseł dostępowych.

3. Definicje ról Użytkownika:

a. Super administrator – użytkownik posiadający uprawnienia do listy wszystkich istniejących pokoi wideokonferencji.

b. Użytkownik – użytkownik posiadający uprawnienia do tworzenia oraz aktualizowania pokoi, a także zapraszania do pokoju użytkowników tymczasowych.

c. Użytkownik tymczasowy – osoba zaproszona jako uczestnik spotkania poprzez adres e-mail korzystająca z platformy Team Meet której konto zostanie usunięte w okresie 24 h.

§ 5
Logowanie do platformy

1. Logowanie do platformy odbywa się przy użyciu loginu i hasła.

2. Uwierzytelnianie i autoryzacja odbywają się przy użyciu maila, kont użytkowników oraz haseł.

3. Kontakt z użytkownikami platformy odbywa się za pomocą platformy, adresów mailowych, wideokonferencji oraz czatu.

4. Stworzone pokoje przez użytkowników zostają automatycznie usunięte w dniu następne o godzinie 01:00.

5. Zaproszeni użytkownicy tymczasowi zostaną usunięci z platformy w dniu następne o godzinie 01:00.

6. Platforma nie zapisuje przesyłanych treści i nie nagrywa w żaden sposób prowadzonych spotkań w stworzonych przez użytkowników pokojach.

§ 6
Administracja platformą Team Meet

1. Super Administratorem platformy jest Lean Tech Robert Markowiak

2. Super Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku aktywności użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Super Administrator:

a. stanowi wsparcie dla osób korzystających z platformy w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania

b. zarządza uprawnieniami użytkowników na platformie,

c. jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy Team Meet do potrzeb jej użytkowników

d. opracowuje strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem

e. posiada pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu

f. posiada pełne uprawnienia tworzenia pokoi oraz przeglądania listy wszystkich stworzonych pokoi.

4. W przypadku, gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu Super Administrator może:

a. poinformować Użytkownika o takim naruszeniu wraz z prośbą o zaprzestanie naruszania regulaminu

b. zablokować konto Użytkownika lub pokój

c. usunąć konto Użytkownika lub pokój

d. poinformować Lean Tech Robert Markowiak o zaistniałym naruszeniu

7. W przypadku awarii całej platformy Team Meet, Lean Tech Robert Markowiak zapewnia kopię zapasową bazy zarejestrowanych użytkowników platformy Team Meet.

8. Administracja platformą jest prowadzona przy zachowaniu należytej staranności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych Użytkowników.

§ 7
Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko-prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.

3. Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub się uczy.

4. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów szkoleniowym z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016,poz. 666, ze zm.).

5. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści zamieszczanych na platformie do celów innych, niż określone w treści spotkania jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.

6. Lean Tech Robert Markowiak zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgodny na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy.

§ 8
Aktualizacje oprogramowania, dodatkowe oprogramowanie

1. Aktualizacja oprogramowania platformy Team Meet przeprowadzana jest co najmniej raz w roku.

2. Aktualizacje platformy odbywają się automatycznie z zachowaniem zamieszczonych w platformie e- Team Meet danych.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz przetwarzanych na platformie jest Lean Tech Robert Markowiak z siedzibą w Gaju Małym 118B, 64-520 Obrzycko.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pomocą platformy, tj. w celach edukacyjnych i informacyjnych związanych z korzystaniem z platformy Team Meet oraz prawidłowym przeprowadzeniem spotkań online – przez okres korzystania z platformy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie super administratora Instytucjom Pośredniczącym w przekazywaniu Funduszy Europejskich oraz Instytucjom Zarządzającym tymi funduszami.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Klauzula informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Lean Tech Robert Markowiak znajduje się na stronie https://teammeet.leantech.com.pl/ochrona-danych-osobowych

§ 10
Przepisy końcowe

1. Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na platformie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy.

 

© 2021 teammeet.leantech.com.pl